Regeringens digitaliseringsstrategi – borde vara tydligare

Strategin ”För ett hållbart digitaliserat Sverige” presenterades den 18 maj.

Regeringens strategi är bra på många sätt men skulle behöva skruvas om lite. Man missar att slå fast att potentialen för innovation ligger hos öppna data, inte någon sorts slutna data. Man borde också ännu mera klart, tydligt och med hög stämma slå fast att utveckling, i alla fall inom offentlig sektor, ska ske behovsdrivet. Det gäller å andra sidan inte bara för digitalisering utan för all typ av utveckling.

Innan jag läste den ordentligt så tänkte jag lista vad jag tycker är viktigast de kommande åren. Det är inte tänkt att ersätta strategins punkter utan det är det jag själv tycker är viktigt och ofta förbises.

Om man ska kritisera andras arbete får man kanske vara beredd att riskera lite själv också:)

Övergripande princip:
Digitalisering är ett verktyg, inte ett mål.

1. Utveckling ska ske utifrån effekter man vill nå och målgruppers behov
2. En information en gång
3. Från förvaltningsorganisation till serviceorganisation
4. Ökad öppenhet, transparens och insyn
5. Alla ska kunna, vilja och ha möjlighet att agera på den digitala arenan

Jag inser att jag inte har med infrastruktur som bredband här. Det borde nog vara med men jag har svårt att uppbåda någon större entusiasm för området som fått så otroligt mycket pengar de senaste 15-20 åren när resten av digitaliseringen fått småsmulor.

Regeringens strategi

I visionen finns:
”För att främja och innovation är det viktigt med möjligheter för vidareutveckling, testning, validering, spridning och uppskalning.”
och här saknar jag verkligen att utveckling och innovation ska ske behovsdrivet. Det borde vara en central del i en vision, i alla fall för den del som offentlig sektor står för.

Jag inser att min lista till stor del rör den offentliga sektorn och regeringens strategi tar upp hela samhället. Poäng till regeringen.

Mitt mål 5 kring möjlighet att agera på den digitala arenan täcker in både området Kompetens och området Trygghet i regeringens strategi. De är nära kopplade till varandra.

Regeringen konstaterar att det är när digitalisering leder till användning som nyttan uppstår (s.11) och det är väldigt viktigt. Även här missar man chansen att påtala att behovsdriven utveckling ökar chanserna att utveckling leder till användning.

D-kompetens

Här pratar man mycket om förmågor och kompetenser och missar då det viktiga i att det är viljan som styr. Den som vill kan skaffa sig förmågor och kompetenser, den som inte vill gör det inte. Det innebär att resurser behöver satsas på att förändra attityder och inställningar till digitalisering och digitala verktyg.

Universellt utformade tjänster förs fram som en komponent här. De bör finnas men minst lika viktigt om inte viktigare är att ge möjligheter att skapa kompletterande nischade tjänster för specifika målgrupper med speciella behov eller intressen. Detta kan ske genom öppna data eller öppna gränssnitt med tvåvägskommunikation. Det finns en risk att en tjänst som är universell i praktiken inte blir användbar för någon. Utgå från vilka effekter som ska nås, vilka målgrupper som är berörda och vilka behov de har. Arbeta alltså behovsdrivet, det är mitt stalltips.

D-trygghet

Även här är viljan att använda det digitala en viktig grund för trygghet. De är beroende av varandra men trygghet gör i sig inte att man vill använda digitala verktyg. Det bör fokuseras mer på viljan här. Det är en kulturresa hela samhället behöver ge sig in på.

Höga krav på säkerhet sätts i fokus vilket är bra. Det hade varit välkommet med skapandet av en nationell it-haverikommission i samband med lanseringen av strategin. Får hoppas på att det kommer med i den kommande strategin med säkerhetsfokus.

D-innovation

Tillgång till öppna data är en viktig förutsättning för innovation på offentliga data. Tyvärr missar strategin att slå fast att det är öppna data som är vägen framåt. Man talar om tillgång till information men det kan vara kopplat till avgifter och begränsande licensvillkor. Mycket av innovationen sker i små företag och de har sällan råd eller intresse av att betala för information så öppna data (som per definition är avgiftsfria) är en nödvändig förutsättning. Många affärsmodeller bygger också på spridning av data och det är sällan förenligt med de licensvillkor som avgiftsbelagda data för med sig. Utan öppna data begränsar man alltså innovationen till stor del. Det är kontraproduktivt och tråkigt.

D-ledning

Den viktigaste aspekten på digital ledning är att man behöver förändra attityder och inställningar hos många. Man behöver förändra synen på digitalisering, det är en kulturresa alla behöver följa med på. Här kan och bör regeringen ta en aktiv roll och göra det uttalat.

”Delmålet digital ledning innebär att verksamheter effektiviseras, utvecklas och får högre kvalitet genom styrning, mätning och uppföljning.”
Är det verkligen mer styrning, mätning och uppföljning vi behöver? Jag tror mer på uppmuntran och fokus på rätt effekter, målgrupper och behov. Det är svårt att mäta rätt saker och det kostar mycket tid, pengar och resurser. Jonas Söderström tar ofta upp frågan och det finns en hel del att läsa på javlaskitsystem.se.

”Regeringen vill betona att det är viktigt att arbetet inriktas på hur digitaliseringens möjligheter kan tillvaratas och risker minimeras, inte bara hur digitalisering i sig kan främjas.”
En av de största hindren för en positiv utveckling av den offentliga sektorn är oviljan att misslyckas. Den leder till att det inte tas risker och utan risker ingen utveckling. Något som strategin behöver uppmuntra är riskbenägenhet för att nå väl definierade effekter. Här är mätbarhet och analys viktiga aspekter så vi kan lära oss så mycket som möjligt av experimenten.

Det är bra och viktigt att man tittar på juridiska hinder. Jag hoppas att viljan och möjligheterna att åtgärda det som identifieras också finns. Det är här den stora utmaningen finns…

Under denna rubrik konstatera man i alla fall att det är viktigt att sätta användaren i centrum. Viktigt och bra men borde påtalas tydligare och hårdare.

D-infrastruktur

Bra att man verkligen tar upp den mjuka infrastrukturen, samverkan och interoperabilitet här. Viktiga områden som kommer bli ännu viktigare de kommande åren.

Mina punkter

Många av mina punkter tas upp i strategin men fler av dem borde vara tydligare uttryckta och med större tyngd på dem. Detta är tydligast när det kommer till öppna data där man verkligen svävar på målet kring öppenheten.

En reaktion till “Regeringens digitaliseringsstrategi – borde vara tydligare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *