Öppenhet som standard föreslås bli normen

Öppna data-utredningen har presenterat sitt förslag till ny lag i ett delbetänkande som ska ersätta den befintliga PSI-lagen i en ny delrapport. Att skapa en helt ny lag känns rimligt då den befintliga lagstiftningen i praktiken haft väldigt liten effekt. Den nya lagen ska införa Öppna data och PSI-direktivet i svensk lagstiftning och det är en hel del nyheter och har potential att vara en stark drivkraft för öppna data i Sverige.

Rapporten heter ”Innovation genom information” vilket tydligt ändrar fokus från PSI-lagens inifrån-ut-perspektiv till ett utifrån-in-perspektiv där man strävar efter användning av information. Nyttan uppstår vid användningen, inte vid publiceringen så detta är väldigt välkommet och tonen det slår an är en viktig markering från utredningens sida. I denna artikel sammanfattar jag några av de största och viktigaste nyheterna.

Lagförslaget gäller för myndigheter och det omfattar även kommuner och regioner som också rent juridiskt är myndigheter samt offentliga bolag vilket är en utökning.

Öppenhet som standard

Den stora nyheten är att vi närmar oss principen ”Öppenhet som standard” genom:

 1. information som lämnas ut efter en begäran i första hand ska tillhandahållas elektronisk
 2. myndigheter uppmuntras att kontinuerligt publicera digital information på eget initiativ om det inte är olämpligt

Ett avslag ska motiveras skriftligt och kan överklagas. Detta är stora och viktiga kliv för ökad öppenhet!

Idag är grundregeln att man får tillgång till information på papper och denna grundregel ändras alltså till att digitalt utlämnande blir normen. Ett stort och viktigt steg!

Något viktigt som slås fast är:

Av allmänna principer i svensk rätt följer att information som gjorts tillgänglig också fritt får vidareutnyttjas.

Det betyder att det som t.ex.publiceras på en myndighets webbplats eller genom api:er fritt får användas av andra om det inte finns regler som säger något annat. Detta är inte nytt i lagförslaget utan ett konstaterande av en sedan länge etablerad praxis.

2 kap 1 § En myndighet eller ett offentligt företag bör på eget initiativ göra information tillgänglig, om det inte är olämpligt med hänsyn till skyddet av personuppgifter eller kritisk infrastruktur eller med hänsyn till Sveriges säkerhet eller informationssäkerhet i övrigt.

Dynamiska data

Dynamiska data som är digital information som uppdateras ofta eller i realtid (tänkt t.ex. api:er och IoT-data) ska publiceras via lämpliga gränssnitt och om det är lämpligt bulknedladdning. Detta är alltså tvingande och kan omfatta väldigt stora delar av myndigheters information. Gränserna för vad ”uppdateras ofta” innebär är något som kommer bestämmas genom praxis de närmsta åren men det är en stor skillnad mot dagens situation.

Kap 4 § 4 Dynamiska data ska tillhandahållas via lämpliga gränssnitt och, om det är ändamålsenligt, för bulknedladdning.

Avgifter

Lagförslaget innehåller fortfarande möjligheter för regeringen (eller myndighetens högsta beslutande organ om det är kommun/region) att besluta att myndigheten ska ta ut avgifter för att finansiera en väsentlig del av verksamheten. Det som är intressant är att utredningen själva driver väldigt tydligt åt att avgifter inte ska tas ut då det påverkar användningen negativt. 

Enligt lagförslaget får beslut om avgiftsfinansiering inte gäller längre än 2 år innan det måste omprövas och får bara fattas om det finns stor anledning till det. I praktiken öppnar detta för ständiga dialoger om frågan om avgiftsfinansiering och kommer göra det mycket lättare att ändra på detta än i dagens läge där beslutet i praktiken gäller för alltid.

För att information ska kunna vidareutnyttjas i så hög utsträckning som möjligt är öppna data-lagens utgångspunkt att villkor, däribland avgifter, ska användas restriktivt.

Det blir också mycket svårare att ge en enskild aktör exklusiv tillgång till en informationsmängd även om tiderna för detta ändå kan upplevas som långa.

Format

Förslaget styr också att information ska tillhandahållas i befintligt format men styr samtidigt mot öppna, maskinläsbara, tillgängliga och sökbara format. Jag tolkar detta som att man ska tillhandahålla i befintlig format samtidigt som man ska sträva efter att också tillhandahålla i format med de listade egenskaperna. Det är en bra avvägning då vissa målgrupper vill ha den grundläggande obearbetade datan, som också är billigare att publicera, samtidigt som det finns målgrupper som har behov av andra format. Det finns en klurighet i att format också kan syfta på datamodeller för det som tillgängliggörs och inte bara filformat. Min tolkning är att båda omfattas i förslaget men det kan vara öppet för tolkning och kan behöva förtydligas.

Det är värt att notera att de format lagen syftar på kommer från begäran från den som vill använda information, det är alltså fritt fram att komma med önskemål och upp till myndigheterna att avslå eller tillmötesgå detta.

I första hand ska information tillhandahållas i befintliga format. Detta innebär t.ex. att information som finns hos en myndighet som en pdf-fil ska tillhandahållas på det sättet. Syftet är att minimera arbete med att digitalisera information. Vidare ska offentliga aktörer sträva efter att information tillhandahålls i format som är öppna och maskinläsbara, i den utsträckning det inte inverkar på kärnverksamheten.

Övrigt

Andra aspekter som är värda att notera är:

 • Att lämna in en ”Begäran om vidareutnyttjande” är en ny form av begäran som förslaget lanserar
 • Beslut att avslå en begäran om vidareutnyttjande ska alltid vara skriftligt
 • Utredningen arbetar vidare med att se om befintliga regler om tillgång till handlingar behöver förändras för att passa med lagförslaget
 • DIGG föreslås får ett utökat uppdrag för att främja lagens tillämpning och behöver ytterligare finansiering för detta
 • Utredningen skiljer på tillgängliggöras och tillhandahålla. 
  • ”Tillgängliggöra” handlar om IFALL information kan tillgängliggöras
  • ”Tillhandahålla” handlar om HUR information ska tillhandahållas.
 • En myndighet ska hålla en förteckning av vilka myndigheter som ska ta ut avgifter för full kostnadstäckning.

En reaktion till “Öppenhet som standard föreslås bli normen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *