Krav på öppna data från EU

De särskilt värdefulla datamängder som tas upp i öppna data-direktivet har nu äntligen konkretiserats i ett förslag till en genomförandeakt. Själva datamängderna finns i Annexet. Alla har möjlighet att komma med synpunkter på den till 21 juni 2022. Det är sex kategorier av data som omfattas av direktivet och akten.

  1. geospatial
  2. earth observation and environment
  3. meteorological
  4. statistics
  5. companies and company ownership
  6. mobility

Det kan komma ytterligare akter som omfattar fler kategorier på sikt (och kanske eventuellt tydligare reglering för befintliga kategorier).

Lantmäteriet genomförde ett regeringsuppdrag för att förbereda regeringen på förhandlingarna om denna akt inom kommissionen och jag var lite inblandad i det arbetet. 

Man kom fram till att i princip alla data som offentlig sektor håller inom dessa kategorier är särskilt värdefull, annars hade den inte samlats in. De värden som kan realiseras genom att publiceras detta som öppna data beräknades till mellan 10- 21 miljarder kronor per år för svensk räkning. DÅ har man bara räknat på end elmängd av alla data som berörs av akten och inte heller alla typer av värden som kan uppstå.

Det krävs en djupare analys för att som om det akten omfattar motsvarar det Lantmäteriet räknat på men vid en första anblick är akten rätt omfattande för de flesta kategorier med undantag för statistik där man varit rätt detaljerad och urvalet är begränsat. 

Mina första reaktioner

Här kommer mina första reaktioner vid en snabblösning av akten.

Akten pekar på ”CC-BY, motsvarande eller mer öppet” som licens. Det vore önskvärt med en skrivning som mer tydligt förordar CC0 som val av licens.

Det finns krav på format men det omfattar bara fil- eller leveransformat, inte innehållsformat. Samma data från alla EU-länder som inte är jämförbar leder inte till en gemensam europeisk datamarknad vilket är målet med akten. Det pågår arbete med dataspaces som kanske kan ändra på detta men i akten finns inga krav.

Det saknas krav på beständiga identifierare. Detta är väldigt synd då det skapat goda förutsättningar för användning.

För statistik är man väldigt begränsad med vad som ska publiceras och det saknas allmänna krav på att statistik ska publiceras som öppna data. En sådan grundläggande sak som valresultat verkar till exempel inte omfattas.

Bolagsregister kommer bli helt öppet med troligt undantag för privata företag med personnummer som organisationsnummer. Det ska bli intressant att se hur regeringen hanterar detta och hur det påverkar uppdrag till och finansiering av t.ex. Bolagsverket.

Denna text är också publicerad på LinkedIn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *